Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần 5.56%
06 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
34 3 Lần 3.33%
64 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
95 3 Lần 3.33%
99 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Gia Lai đến 02/06/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Lần Tăng 3
06 3 Lần Tăng 1
23 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Tăng 3
95 5 Tăng 1
06 4 Tăng 1
15 4 Không tăng
21 4 Không tăng
31 4 Không tăng
41 4 Không tăng
59 4 Không tăng
65 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
41 12 Giảm 1
10 11 Không tăng
14 11 Không tăng
00 9 Tăng 3
59 9 Không tăng
61 9 Giảm 1
62 9 Không tăng
88 9 Tăng 1
03 8 Không tăng
21 8 Không tăng
22 8 Không tăng
23 8 Không tăng
32 8 Không tăng
47 8 Không tăng
52 8 Không tăng
64 8 Không tăng
68 8 Tăng 1
72 8 Không tăng
78 8 Giảm 1
97 8 Không tăng
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 00: 2 Kỳ
  • 74: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 6
0
Tăng 1 23 Lần
19 Lần Giảm 2
1
Không tăng 21 Lần
19 Lần Giảm 1
2
Giảm 3 17 Lần
20 Lần Giảm 2
3
Giảm 1 16 Lần
15 Lần Giảm 3
4
Tăng 1 22 Lần
9 Lần Không tăng
5
Tăng 1 22 Lần
22 Lần Không tăng
6
Tăng 4 19 Lần
18 Lần Không tăng
7
Không tăng 12 Lần
13 Lần Tăng 1
8
Tăng 1 16 Lần
24 Lần Tăng 1
9
Giảm 4 12 Lần