Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 4 Lần 4.44%
11 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Gia Lai đến 23/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
02 4 Lần Tăng 2
11 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 5 Không tăng
39 5 Không tăng
02 4 Tăng 2
04 4 Tăng 2
06 4 Không tăng
32 4 Không tăng
51 4 Không tăng
72 4 Không tăng
83 4 Giảm 1
84 4 Không tăng
88 4 Tăng 1
98 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 11 Không tăng
01 10 Không tăng
92 10 Không tăng
06 9 Giảm 1
24 9 Không tăng
26 9 Tăng 1
40 9 Không tăng
67 9 Giảm 1
98 9 Không tăng
05 8 Không tăng
19 8 Không tăng
29 8 Không tăng
37 8 Không tăng
89 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 26: 2 Kỳ
  • 89: 2 Kỳ
  • 02: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
26 Lần Tăng 5
0
Không tăng 19 Lần
14 Lần Tăng 1
1
Giảm 2 19 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Tăng 1 23 Lần
23 Lần Không tăng
3
Giảm 2 14 Lần
12 Lần Giảm 2
4
Không tăng 21 Lần
17 Lần Giảm 2
5
Tăng 1 10 Lần
18 Lần Không tăng
6
Không tăng 17 Lần
14 Lần Giảm 3
7
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Không tăng
8
Không tăng 22 Lần
17 Lần Không tăng
9
Tăng 1 17 Lần